സ്വകാര്യതാ നയം

സേവനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളുടെയും സ്വകാര്യതയെ യൂണിപ്രോമ ബഹുമാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി uniproma നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.എന്നാൽ യൂണിപ്രോമ ഈ വിവരങ്ങൾ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഉത്സാഹത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും.ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒഴികെ, നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ uniproma അത്തരം വിവരങ്ങൾ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യില്ല.Uniproma ഈ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.യൂണിപ്രോമ സേവന ഉപയോഗ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും.ഈ സ്വകാര്യതാ നയം യൂണിപ്രോമ സേവന ഉപയോഗ കരാറിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

1. അപേക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി

a) നിങ്ങൾ അന്വേഷണ മെയിൽ അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ, അന്വേഷണ പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്‌സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം;

b) നിങ്ങൾ യൂണിപ്രോമയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന പേജ്, IP വിലാസം, ടെർമിനൽ തരം, പ്രദേശം, സന്ദർശിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെബ് പേജ് റെക്കോർഡുകളും ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് വിവരങ്ങൾ uniproma രേഖപ്പെടുത്തും;

ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാധകമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

a) uniproma വെബ്സൈറ്റ് നൽകുന്ന തിരയൽ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കീവേഡ് വിവരങ്ങൾ;

ബി) പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ യൂണിപ്രോമ ശേഖരിച്ച പ്രസക്തമായ അന്വേഷണ വിവര ഡാറ്റ;

സി) നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപ്രോമ നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ യൂണിപ്രോമ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും.

2. വിവര ഉപയോഗം

a) യുണിപ്രോമ നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിയും യൂണിപ്രോമയും വ്യക്തിഗതമായോ സംയുക്തമായോ നിങ്ങൾക്കായി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതോ അല്ലാതെയോ ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ പങ്കിടുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. സേവനങ്ങൾ, അവർക്ക് മുമ്പ് ആക്‌സസ് ചെയ്‌തവ ഉൾപ്പെടെ അത്തരം എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ നിരോധിക്കും.

ബി) ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ വിൽക്കാനോ സ്വതന്ത്രമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയെയും യൂണിപ്രോമ അനുവദിക്കുന്നില്ല.ഏതെങ്കിലും യൂണിപ്രോമ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോക്താവ് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം ഉപയോക്താവുമായുള്ള സേവന കരാർ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ യൂണിപ്രോമയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

c) ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനായി, നിങ്ങൾക്ക് ഉൽപ്പന്നവും സേവന വിവരങ്ങളും അയയ്ക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപ്രോമ പങ്കാളികളുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ uniproma നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാം. അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ (രണ്ടാമത്തേതിന് നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്).

3. വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ​​നിയമ വ്യവസ്ഥകൾക്കോ ​​അനുസൃതമായി Uniproma നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവും വെളിപ്പെടുത്തും:

a) നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ സമ്മതത്തോടെ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ;

b) നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കിടണം;

സി) നിയമത്തിൻ്റെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവയവങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച്, മൂന്നാം കക്ഷിയോടോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവയവങ്ങളോടോ വെളിപ്പെടുത്തുക;

d) നിങ്ങൾ ചൈനയുടെ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ uniproma സേവന ഉടമ്പടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയോട് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്;

f) യൂണിപ്രോമ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു ഇടപാടിൽ, ഇടപാടിലെ ഏതെങ്കിലും കക്ഷി ഇടപാട് ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുകയോ ഭാഗികമായി നിറവേറ്റുകയോ ചെയ്‌ത് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, കോൺടാക്റ്റ് പോലുള്ള ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോക്താവിന് നൽകാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം യൂണിപ്രോമയ്‌ക്കുണ്ട്. ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനോ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് കക്ഷിയുടെ വിവരങ്ങൾ.

g) നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് നയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി യുണിപ്രോമ ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.