സ്വകാര്യതാ നയം

സേവനത്തിന്റെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളുടെയും സ്വകാര്യതയെ യൂണിപ്രോമ ബഹുമാനിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യവും വ്യക്തിഗതവുമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി യൂണിപ്രോമ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യൂണിപ്രോമ ഈ വിവരങ്ങളെ ഉയർന്ന ഉത്സാഹത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടി പരിഗണിക്കും. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊഴികെ, നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ യൂണിപ്രോമ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അത്തരം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ നൽകുകയോ ചെയ്യില്ല. കാലാകാലങ്ങളിൽ യൂണിപ്രോമ ഈ സ്വകാര്യതാ നയം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. യൂണിപ്രോമ സേവന ഉപയോഗ ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം യൂണിപ്രോമ സേവന ഉപയോഗ കരാറിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്.

1. അപേക്ഷയുടെ വ്യാപ്തി

a) നിങ്ങൾ അന്വേഷണ മെയിൽ അയയ്ക്കുമ്പോൾ, അന്വേഷണ പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് അനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം;

b) നിങ്ങൾ യൂണിപ്രോമയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന പേജ്, ഐപി വിലാസം, ടെർമിനൽ തരം, പ്രദേശം, സന്ദർശിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത ബ്ര rows സിംഗ് വിവരങ്ങൾ യൂണിപ്രോമ റെക്കോർഡുചെയ്യും, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വെബ് പേജ് റെക്കോർഡുകളും;

ഇനിപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് ബാധകമല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:

a) യൂണിപ്രോമ വെബ്‌സൈറ്റ് നൽകുന്ന തിരയൽ സേവനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കീവേഡ് വിവരങ്ങൾ;

b) പങ്കാളിത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ, മൂല്യനിർണ്ണയ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താതെ യൂണിപ്രോമ ശേഖരിച്ച പ്രസക്തമായ അന്വേഷണ വിവര ഡാറ്റ;

സി) നിയമ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപ്രോമ നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ യൂണിപ്രോമ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും.

2. വിവര ഉപയോഗം

a) നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെയല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മൂന്നാം കക്ഷിയും യൂണിപ്രോമയും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായി അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമായി സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ അത്തരം അവസാനത്തിന് ശേഷം യുണിപ്രോമ ബന്ധമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ വാടകയ്ക്ക് നൽകുകയോ പങ്കിടുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യില്ല. സേവനങ്ങൾ‌, മുമ്പ്‌ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ‌ കഴിയുന്നവ ഉൾപ്പെടെ അത്തരം എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ‌ നിന്നും അവരെ വിലക്കും.

b) നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശേഖരിക്കാനോ എഡിറ്റുചെയ്യാനോ വിൽക്കാനോ സ ely ജന്യമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനോ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയെ യൂണിപ്രോമ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും യൂണിപ്രോമ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോക്താവ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, അത്തരം ഉപയോക്താവുമായുള്ള സേവന കരാർ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ യൂണിപ്രോമയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

സി) ഉപയോക്താക്കളെ സേവിക്കുന്നതിനായി, ഉൽ‌പ്പന്നവും സേവന വിവരങ്ങളും അയയ്‌ക്കുന്നതുൾ‌പ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ‌ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ‌ യൂണിപ്രോമ പങ്കാളികളുമായി വിവരങ്ങൾ‌ പങ്കിടുന്നതിലൂടെയോ നിങ്ങൾ‌ക്ക് താൽ‌പ്പര്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ യൂണിപ്രോമ നിങ്ങൾക്ക്‌ നൽ‌കാം. അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളെയും സേവനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ‌ (രണ്ടാമത്തേതിന് നിങ്ങളുടെ മുൻ‌കൂർ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്).

3. വിവര വെളിപ്പെടുത്തൽ

ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും യൂണിപ്രോമ വെളിപ്പെടുത്തും:

a) നിങ്ങളുടെ മുൻകൂർ സമ്മതത്തോടെ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തൽ;

b) നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുമായി പങ്കിടണം;

സി) നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവയവങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, മൂന്നാം കക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അവയവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക;

d) ചൈനയുടെ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിപ്രോമ സേവന കരാറും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളും നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്;

(എഫ്) യൂണിപ്രോമ വെബ്‌സൈറ്റിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഇടപാടിൽ, ഇടപാടിലെ ഏതെങ്കിലും കക്ഷി ഇടപാട് ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുകയോ ഭാഗികമായി നിറവേറ്റുകയോ ചെയ്താൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തലിനായി ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവിന് കോൺടാക്റ്റ് പോലുള്ള ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം യൂണിപ്രോമയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ഇടപാട് പൂർ‌ത്തിയാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ തർക്കങ്ങൾ‌ പരിഹരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള മറ്റ് കക്ഷിയുടെ വിവരങ്ങൾ‌.

g) നിയമങ്ങൾ‌, ചട്ടങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ വെബ്‌സൈറ്റ് നയങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് അനുസൃതമായി യൂണിപ്രോമ ഉചിതമെന്ന് കരുതുന്ന മറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ‌.