പരിസ്ഥിതി, സാമൂഹിക, ഭരണം

സമർപ്പണവും സുസ്ഥിരവും

ആളുകൾക്കും സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം

ഇന്ന് 'കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്‌പോൺസിബിലിറ്റി' ആണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചർച്ചാ വിഷയം.2005-ൽ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായതുമുതൽ, യൂണിപ്രോമയ്ക്കായി, ആളുകൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയായിരുന്നു.

ഓരോ വ്യക്തിയും കണക്കാക്കുന്നു

ജീവനക്കാരോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം

സുരക്ഷിതമായ ജോലികൾ/ജീവിതകാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പഠനം/കുടുംബം, കരിയർ/ആരോഗ്യമുള്ളതും വിരമിക്കൽ വരെ അനുയോജ്യവുമാണ്.യൂണിപ്രോമയിൽ, ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മൂല്യം നൽകുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു ശക്തമായ കമ്പനിയാക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബഹുമാനത്തോടെയും അഭിനന്ദനത്തോടെയും ക്ഷമയോടെയും പെരുമാറുന്നു.ഞങ്ങളുടെ വ്യതിരിക്തമായ ഉപഭോക്തൃ ശ്രദ്ധയും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ.

ഓരോ വ്യക്തിയും കണക്കാക്കുന്നു

പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/പരിസ്ഥിതി പാക്കിംഗ് സാമഗ്രികൾ/ കാര്യക്ഷമമായ ഗതാഗതം.
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സംരക്ഷിക്കൂingനമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര സ്വാഭാവിക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ.ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഒരു സംഭാവന നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത

മനുഷ്യസ്നേഹം

ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിയമനിർമ്മാണ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്ത പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും യൂണിപ്രോമയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്.കമ്പനി ജീവനക്കാരുമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൊത്തം സുതാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നു.വിതരണക്കാർക്കും മൂന്നാം പങ്കാളികൾക്കും അവരുടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കലും നിരീക്ഷണ പ്രക്രിയയും വഴി അതിൻ്റെ സാമൂഹിക പരിഗണന വിപുലീകരിക്കുക.